• Kerkdienst iedere zondag van 10:00 tot 11:00

ANBI Protestantse Gemeente te Zundert

A: Algemene Gegevens

Naam: Protestantse Gemeente te Zundert
Classis: Protestantse Kerk Classicale vergadering West-Brabant
RISN nummer: 806359183
Website: pk-zundert.nl

Contactgegevens:
Protestantse Gemeente Zundert
Vincent van Goghplein 1
4881 DG  Zundert

telefoon Consistorie kerk: 076 599 44 77
e-mail:
De Protestantse gemeente Zundert is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Zundert.

B: Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/Visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Het beleidsplan 2012-2015 van onze gemeente kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Gemeente Zundert 2012 - 2015
Op dit moment wordt aan een nieuw beleidsplan 2016 - en verder gewerkt.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Protestantse Gemeente Zundert
College van Kerkrentmeesters

Baten en Lasten

 

 

 

 

Begroting 2019

Rekening 2019

Rekening 2018

 

 

 

 

Baten

 

 

 

Opbrengsten uit bezittigen € 0 € 140  € 215
Bijdragen gemeenteleden € 23.250 € 29.751

€ 28.772

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen € 87.290 € 67.899 € 66.307
Incidentele baten, ontrekking bestemmingsreserve  € 1.000

€ 2.421

€ 10.547
Totaal Baten € 91.540 € 100.210

 € 105.841

 

 

 

 
Lasten  

 

 
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 66.700

€ 66.827

€ 63.684
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 6.500 € 3.986 € 3.859
Bijdragen aan andere organgen binnen de kerk € 3.950

€ 5.168

€ 3.346
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 11.550

€ 7.524

€ 1.919
Salarissen (koster, organist e.d.) € 6.500 € 6.423 € 6.823
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 7.050 € 6.565 € 8.468
Lasten overige eigendommen en inventarissen - € 4.244 € 3.364

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves

€ 2.000  - -
 Totaal lasten € 104.250 € 100.736 € 102.011

 

 

 

 

Resultaat baten - lasten

€ -12.710 € -526 € 3.831

 

     
       


De kolom begroting is in bovenstaand overzicht niet opgenomen omdat de opbouw van de begroting anders is opgebouwd dan voorgaande jaren i.v.m. het nieuwe financiële rapportage en informatiesysteem van de PKN. Onder aan deze pagina staat een link naar de jaarrekeningen en de begrotingen.
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
Klik hieronder voor de voorgaande jaarrekeningen en begrotingen.

ANBI Diaconie

A: Algemene Gegevens

Naam: Protestantse Gemeente te Zundert
RISN nummer: 824140746
Website: pk-zundert.nl

Contactgegevens:
Protestantse Gemeente Zundert
t.a.v. de Diaconie
Vincent van Goghplein 1
4881 DG  Zundert

telefoon Consistorie kerk: 076 599 44 77
e-mail:
Als Diaconie willen we Jezus Christus volgen door een gastvrije en begripsvolle geloofsgemeenschap te helpen bevorderen.  Vanuit deze gemeenschap willen we Gods liefde uitdragen in daden en woorden.
We richten ons op onze naaste waarbij de eigen gemeente en de naaste in de samenleving recht hebben op eenzelfde hulpverlening. Bij de samenleving onderscheiden we de kerkelijke, de plaatselijke en de wereldwijde samenleving. In onze maatschappij is in toenemende mate sprake van individualisering en ontkerkelijking. Als gevolg hiervan neemt de stille armoede en eenzaamheid toe terwijl subsidiëring van hulporganisaties van overheidswege steeds verder wordt teruggeschroefd. Voor de diaconale werkzaamheden betekent dit  dat steeds meer zorg wordt gevraagd. We willen  diaconale zorg geven en de gemeenteleden stimuleren in diaconaal bewustzijn ten behoeve van onze naaste (dichtbij en ver weg).
Wij  zien het als onze diaconale taak om mensen in nood een helpende hand te reiken en te helpen waar geen helper is. We kunnen dit doen door mensen te kleden, te voeden en bij te staan en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan het helpen bij en verlichten van de nood in de wereld. Ook met het bieden van financiële en emotionele ondersteuning kunnen we voorkomen, dat mensen in de kou blijven staan.

B: Samenstelling bestuur

Het college van diakenen bestaat uit een voorzitter, secretaris annex penningmeester, ondersteund door een administrateur.

C: Doel

Wanneer iemand in financiële nood verkeert, kan de diaconie hulp bieden om deze incidentele nood te lenigen. De (veelal) financiële hulp is altijd van incidentele/tijdelijke aard. Daarnaast kan de diaconie ook hulp bieden bij het op orde brengen van de financiële huishouding. Hierbij wordt soms gebruik gemaakt van een vrijwilliger. Dit kan ook betekenen dat hij/zij doorverwezen wordt naar professionele hulpverleners op dit gebied.

D: Aan wie bieden wij hulp?

Wij proberen hulp te bieden aan een ieder die bij ons aanklopt. Echter in eerste instantie richten we ons op mensen en doelen dichtbij in onze samenleving en/of doelen/mensen welke ver weg zijn maar in connectie staan met onze gemeente leden. Op deze manier borgen we dat de werking van de diaconie gedragen wordt en blijft door onze geloofsgemeenschap.

E: Bereikbaarheid

Het post- en bezoekadres van de diaconie is Vincent van Goghplein 1, 4881 DG Zundert.

F. Beloningsbeleid.


Leden van de diaconie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Baten en Lasten

 

 

 

 

begroting

rekening

rekening

 

2019

2019

2018

 

 

 

 

baten

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

505,41

2 61

Bijdragen gemeenteleden

12.200

12.172

11,779

Opbrengsten uit subsidies

-

-

-

Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves

-

56

-

Totaal baten

€ 12.250

€ 12.229

€ 11841

 

 

 

 

lasten

 

 

 

Bestedingen diaconaal pastoraat

-

-

-

Bestedingen diaconaal werk

15.050

14.663

14.749

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

520

1.187

300

Lasten overige diaconale eigendommen en
inventarissen

-

-

-

Salarissen en vergoedingen

-

-

-

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

700

306

241

Lasten overige eigendommen en inventarissen - - -
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves - - -
       

Totaal lasten

€ 16.270

€ 16.156

€ 15.290

Resultaat (baten-lasten)

- € 4.020

- € 3.926

- € 3.449

De begroting voor 2016 heeft een tekort. Dit kan omdat er de afgelopen jaren meer is binnengekomen als dat er is uit gegaan. Hierdoor groeide het vermogen van de Diaconie, dit is geen doel op zich. Voor de exacte inhoud van de diverse posten verwijzen we naar de onderliggende jaarrekeningen en begrotingen.

.
Controle op de jaarrekening

Aan het einde van een boekjaar stelt de administrateur de jaarrekening op. De jaarrekening wordt voorgelegd aan de penningmeester en de voorzitter. Indien deze akkoord zijn, vindt er een controle plaats door een onafhankelijke kascontrole-commissie. Indien deze goedkeuring geeft aan de jaarrekening wordt de jaarrekening nog eens gekeurd door de Kerkenraad.
Na deze controle ligt de jaarrekening enige weken ter inzage in de consistorie, dit wordt tevens medegedeeld aan de gemeente-leden vooraf aan de kerkdienst zo lang de jaarrekening daar ligt.

Klik hieronder voor de begrotingen van voorgaande jaren.
© 2020 - Protestantse Kerk Zundert
Zundert, van Goghkerkje
Vincent van Gogplein 1
4881 DG Zundert
20-06-2021 09:51 Luister
13-06-2021 09:45 Luister
06-06-2021 09:57 Luister
30-05-2021 09:57 Luister
23-05-2021 09:49 Luister
16-05-2021 09:51 Luister
09-05-2021 09:47 Luister
02-05-2021 09:48 Luister
25-04-2021 09:50 Luister
18-04-2021 09:53 Luister