• Kerkdienst iedere zondag van 10:00 tot 11:00

Beste mensen,

Wij zijn blij dat we volgende week 26 juli weer voorzichtig kunnen starten met de diensten in het Van Goghkerkje. Misschien ten overvloede volgen hieronder nog een keer de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het gebruiksplan voor onze kerk. Zoals u de afgelopen maanden gewend bent geraakt is er voor komende zondag 19 juli weer een videodienst. De overweging wordt verzorgd door collega ds. Marco Boevé uit Oosterhout. Hieronder ziet u de liturgie voor deze dienst:

 • lied 84
 • lied 695gebedlezingen: Psalm 23 en Johannes 10, 11 – 16
 • Lied 23: 1,2,en 5
 • overweging
 • Lied: ik zal er zijn
 • gebeden
 • slotlied 425 en zegen
 • toegift

Namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u allen! André Vlieger

Verjaardagen/jubilea

Een hartelijke groet en felicitatie gaat naar mevrouw A.J. van Veen – ter Weele, Meirseweg 6, 4881 DJ Zundert in verband met haar verjaardag op 19 juli, mevr. M.J. Bourdrez – Brouwer, Koningin Julianastraat 11, 4891 AB Rijsbergen in verband met haar verjaardag op 24 juli en naar het echtpaar J.J. van der Plas – E.G. van den Dries, Kruispad 8, 4891 RJ Rijsbergen in verband met hun 25 jarig huwelijksjubileum op 21 juli. Allen van harte gefeliciteerd!

Dankwoord

Beste mede gemeenteleden,

Afgelopen periode is mijn vader na een kort ziekbed overleden. Begin 11 juni kregen we te horen dat hij kanker had, twee weken later hoorden we dat hij niet meer kon genezen. Zijn laatste anderhalve week heeft hij in het Hospice in Etten-Leur doorgebracht, zodat wij zoveel mogelijk bij hem konden zijn. Op 10 juli is hij daar overleden. Gisteren 16 juli hebben we afscheid van hem genomen en begraven in zijn woonplaats Sliedrecht. André is voor gegaan bij dit afscheid. Het was mooi en waardig.
Ik wil een ieder bedanken die ons in deze periode op enigerlei wijze gesteund heeft! Als bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het bidprentje dat we hebben laten maken als dank voor een ieder die heeft meegeleefd in deze moeilijke periode.

Corrie, Richard, Tjeerd, Erin en Dirk Peters, Rijsbergen

Opstart kerkdiensten in ons kerkje.

Na maanden waarin wij geen kerkdiensten konden houden door de veiligheidsmaatregelen rond het Covid-19 virus kunnen wij u melden dat we vanaf 26 juli weer kunnen samenkomen. De eerste twee keer zien wij als pilot en willen wij de toegepaste regels graag na afloop van de dienst met u evalueren.

De afgelopen weken is er een werkgroep samengekomen die een gebruiksplan voor onze kerk heeft geschreven waarbij rekening is gehouden met de beperkte ruimte binnen onze kerk en de richtlijnen die de PKN hiervoor heeft gegeven. Dit alles om als kerk onze verantwoordelijkheid te nemen voor terugdringing van de verspreiding van het coronavirus en de bescherming van kwetsbaren in onze kerkgemeente.

Wat gaat er veranderen:
Naast de voorganger, de organist, 1 gastheer, 1 koster en de kerkenraadsleden is er plaats voor 27 kerkbezoekers. We zijn hierbij uitgegaan van de optimale bezetting van 10 echtparen en zeven mensen alleen. Als er meer aanmeldingen zijn van mensen die alleen willen komen verlaagd dat het totaalaantal bezoekers. Ook kunnen we besluiten maar één kerkenraadslid dienst te laten doen zodat er een of twee bezoekers meer aanwezig kunnen zijn. (Meer gezinsleden per bankje verhoogd het aantal bezoekers)

Om te zorgen dat niemand voor de kerkdienst weggestuurd hoeft te worden, wordt u verzocht zich in de week voor de dienst aan te melden.

Voor de binnenkomst wacht iedereen buiten (met inachtneming van de 1,5 meter) tot de gastheer/vrouw u vraagt binnen te komen. Neem dus bij regen een paraplu mee! We gebruiken alleen de hoofdingang.

Bij binnenkomst wordt naar uw gezondheid gevraagd en er staat ook desinfecterend middel bij de ingang. De gastheer/vrouw zal u een plaats aanwijzen, waarbij de plaatsen ingevuld worden van voor naar achter.

Het voorbedenboek wordt niet gebruikt, maar u wordt verzocht uw voorbede van tevoren op een briefje te schrijven en aan de gastheer/vrouw te geven. Deze zal ervoor zorgen dat het briefje bij de lessenaar komt te liggen.

Tijdens de dienst blijft eenieder zoveel mogelijk op de aangewezen plaats zitten. Helaas is samenzang nog niet toegestaan. Tijdens de dienst zal er niet gecollecteerd worden, maar plaatsen we een collectebus bij de uitgang.

Na de samenkomst verlaat een ieder de kerk per bank. De achterste bank eerst en de voorste bank als laatste. De gastheer/vrouw ziet hierop toe.

Er wordt ook geen handen geschud en iedereen wordt verzocht om buiten niet met elkaar te blijven praten om opstoppingen te voorkomen. Er zal voorlopig ook geen koffiedrinken zijn.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe en bij de ingang van de kerk komt een paraplubak te staan. Het toiletgebruik beperken we tot een minimum, maar het toilet is wel beschikbaar. Kindernevendienst kan gewoon doorgang vinden.

 

Aanmelden voor de dienst kan op maandag t/m donderdag voorafgaande aan de dienst:
Telefoonnummer: 06 208 04 405
WhatsApp: 06 208 04 405
E-mail:

 

SVP doorgeven als u graag bij de muur wilt zitten i.v.m. de ringleiding.

In principe worden de eerste aanvragen gehonoreerd. Indien er meer aanmeldingen zijn dan zitplaatsen worden op vrijdag deze mensen hierover geïnformeerd. Indien gewenst komen ze dan als eerste op de lijst voor de volgende zondagsdienst.

De kerkdienst is voor de thuisblijvers te beluisteren via de kerkomroep via onze website: www.pk-zundert.nl of www.kerkomroep.nl . Ook proberen we video opnamen van de kerkdienst te maken en zullen deze na de dienst op de website plaatsen zoals u bij de video-overdenkingen, de afgelopen maanden, gewend bent geweest.

Wij hopen u allen weer regelmatig te ontmoeten, maar hebben er ook begrip voor als u het risico voor uw gezondheid te groot vindt. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met Hans Breedveld of Sonja Koevoet .

Vriendelijke groet,
Namens de werkgroep
Hans Breedveld

Beste mensen,

Een paar keer heeft u de nieuwsbrief moeten missen. Maar nu kunt u hem weer lezen met als belangrijkste nieuws de kernafspraken van het gebruiksplan van onze kerk de komende tijd. Graag wijs ik u misschien ten overvloede op de videopresentatie van komende zondag.

Deze ziet er in grote lijnen als volgt uit:
- Lied ‘Vincent’ (Don Mclean)
- Lied ‘Ken je mij’(bewerking van psalm 139, gezongen door Trijntje Oosterhuis)
- lezing: Matteüs 13, 1 t/m 90, 8 en woorden ter overweging
- Lied 650 (orgelbgl. Piet Guis)
- zegen St. Patrick
- Lied 416 (orgelbgl. Piet Guis)

Namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u allen! André Vlieger

Opstart kerkdiensten in ons kerkje

Na maanden waarin wij geen kerkdiensten konden houden door de veiligheidsmaatregelen rond het Covid-19 virus kunnen wij u melden dat we vanaf 26 juli weer kunnen samenko-men. De eerste twee keer zien wij als pilot en willen wij de toegepaste regels graag na af-loop van de dienst met u evalueren.
De afgelopen weken is er een werkgroep samengekomen die een gebruiksplan voor onze kerk heeft geschreven waarbij rekening is gehouden met de beperkte ruimte binnen onze kerk en de richtlijnen die de PKN hiervoor heeft gegeven. Dit alles om als kerk onze verantwoordelijkheid te nemen voor terugdringing van de verspreiding van het coronavirus en de bescherming van kwets-baren in onze kerkgemeente.

Wat gaat er veranderen
Naast de voorganger, de organist, 1 gastheer, 1 koster en de kerkenraadsleden is er plaats voor 27 kerkbezoekers. We zijn hierbij uitgegaan van de optimale bezetting van 10 echtparen en zeven mensen alleen. Als er meer aanmeldingen zijn van mensen die alleen willen komen verlaagd dat het totaalaantal bezoekers. Ook kunnen we besluiten maar één kerkenraadslid dienst te laten doen zodat er een of twee bezoekers meer aanwezig kunnen zijn. (Meer gezinsleden per bankje verhoogd het aantal bezoekers)

Om te zorgen dat niemand voor de kerkdienst weggestuurd hoeft te worden, wordt u verzocht zich in de week voor de dienst aan te melden.
Voor de binnenkomst wacht iedereen buiten (met inachtneming van de 1,5 meter) tot de gast-heer/vrouw u vraagt binnen te komen. Neem dus bij regen een paraplu mee! We gebruiken alleen de hoofdingang.
Bij binnenkomst wordt naar uw gezondheid gevraagd en er staat ook desinfecterend middel bij de ingang. De gastheer/vrouw zal u een plaats aanwijzen, waarbij de plaatsen ingevuld worden van voor naar achter.
Het voorbedenboek wordt niet gebruikt, maar u wordt verzocht uw voorbede van tevoren op een briefje te schrijven en aan de gastheer/vrouw te geven. Deze zal ervoor zorgen dat het briefje bij de lessenaar komt te liggen.

Tijdens de dienst blijft eenieder zoveel mogelijk op de aangewezen plaats zitten. Helaas is samen-zang nog niet toegestaan. Tijdens de dienst zal er niet gecollecteerd worden, maar plaatsen we een collectebus bij de uitgang.

Na de samenkomst verlaat een ieder de kerk per bank. De achterste bank eerst en de voorste bank als laatste. De gastheer/vrouw ziet hierop toe.
Er wordt ook geen handen geschud en iedereen wordt verzocht om buiten niet met elkaar te blij-ven praten om opstoppingen te voorkomen. Er zal voorlopig ook geen koffiedrinken zijn.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe en bij de ingang van de kerk komt een paraplu-bak te staan. Het toiletgebruik beperken we tot een minimum, maar het toilet is wel beschikbaar. Kindernevendienst kan gewoon doorgang vinden.

Aanmelden voor de dienst kan op maandag t/m donderdag voorafgaande aan de dienst:
Telefoonnummer: 06 208 04 405
WhatsApp: 06 208 04 405
E-mail:

SVP doorgeven als u graag bij de muur wilt zitten i.v.m. de ringleiding.

In principe worden de eerste aanvragen gehonoreerd. Indien er meer aanmeldingen zijn dan zit-plaatsen worden op vrijdag deze mensen hierover geïnformeerd. Indien gewenst komen ze dan als eerste op de lijst voor de volgende zondagsdienst.

De kerkdienst is voor de thuisblijvers te beluisteren via de kerkomroep via onze website: www.pk-zundert.nl of www.kerkomroep.nl . Ook proberen we video opnamen van de kerkdienst te maken en zullen deze na de dienst op de website plaatsen zoals u bij de video-overdenkingen, de afgelo-pen maanden, gewend bent geweest.

Wij hopen u allen weer regelmatig te ontmoeten, maar hebben er ook begrip voor als u het risico voor uw gezondheid te groot vindt. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met Hans Breedveld of Sonja Koevoet .

Vriendelijke groet,
Namens de werkgroep
Hans Breedveld

Protestantse Gemeente Zundert 2020

Een gebed

Gij hebt ons geschapen, God,
niet in soorten,
maar als mensen naar uw beeld;
laat ons elke neiging weerstaan
onderscheid te maken
naar kleur of klank,
help ons staande te houden
dat in ieder mens
uw gezicht is te zien,
uw stem is te horen,
en dat de gelijkenis met U
overtuigender is
dan onze onderlinge verschillen.

Uit Zondagswoorden 2010, W.R. van der Zee

(Ik denk een passend gebed in deze vreemde tijden van corona en antiracisme protesten. AV)

Hartelijk groeten voor u allen, namens Hans en Elly Mugge, Etten-Leur

Pastoralia

De felicitaties gaan naar dhr. en mevr. Sadijo – Prawoto, Bredaseweg 38d, 2322 Minderhout in verband met hun huwelijksjubileum op 15 juni.
Van harte gefeliciteerd!

Pastoraat

We roepen op om naar elkaar te blijven omzien en voor elkaar te bidden. Het ‘bezoekwerk’ zal ook de komende tijd zoveel mogelijk ‘telefonisch’ gedaan worden. We willen vanuit zorg om en voor elkaar zo weinig mogelijk risico lopen van besmetting. We hopen op uw en jouw begrip hiervoor. Neem bij behoefte aan een gesprek of contact gerust telefonisch contact met elkaar of met ons (uw contactpersoon, ouderling, predikant) op!

Moment van Woord en Gebed op de website

A.s. zondag zal er weer een presentatie zijn, een moment van Woord en Gebed. Deze presentatie vind u op de website van onze kerk (www.pk-zundert.nl). U kunt daar klikken op de link voor deze presentatie, vervolgens is deze te bekijken en te beluisteren. Opdat u een indruk krijgt van wat er in de presentatie is opgenomen volgt hieronder een verkort overzicht van de inhoud.

Ook deze keer weer met dank aan Jaap van Malsen, die de presentaties op de website plaatst, en met dank aan onze organist Piet Guis, die voor elke presentatie een aantal liederen inspeelt die ik in de presentatie kan opnemen. Soms maak ik ook gebruik van filmpjes of andere bijdragen, waar mogelijk met toestemming van de auteur/ schrijver/ componist, zoals deze keer het lied van de Oosterhoutse Nachtegalen.

Een enkele keer valt er onverwachts iets weg in de presentatie, die u op de website vindt. Dat kunt u mogelijk merken aan een onlogische overgang of het feit dat de volgorde in de presentatie niet klopt met wat ik in deze nieuwsbrief vermeld. Als dit al voorkomt wordt dat meestal pas zichtbaar als de presentatie al is gemaakt en op het moment dat deze op de website wordt geplaatst. In dat geval heeft dat te maken met de auteursrechten op een filmpje of een muzikale bijdrage, waardoor iets alsnog kan worden verwijderd.

Presentatie zondag 14 juni

 • lied 100
 • gebed, aangereikt door Elly en Hans Mugge, Etten-Leur.
 • lezing: Matteüs 9, 35 – 10, 8 en woorden ter overweging
 • Lied 659
 • tekst: verklaring van Baltimore
 • lied 1006 (gezongen door Elise Mannah, CD: Luisterliedboek)
 • persoonlijke groet
 • zegen St. Patrick
 • toegift
 • Lied 886 (Abba Vader)
 • ‘You raise me up’ (gezongen door de Oosterhoutse Nachtegalen)


(Gebed van ds. D.J. Bierenbroodspot)

Tenslotte…

Namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u allen!

André Vlieger

Houd toch moed, mijn kind…

Houd toch moed mijn kind
Je komt hier doorheen
Maar wees niet eigenwijs
voer je strijd niet alleen

Hij klopt aan jouw deur
Heb je dat niet gehoord
Doe hem open mijn kind
En vertrouw op zijn woord

Je hebt toch van Jezus
Het bidden geleerd
Vind je ’t zelf dan geen tijd
Dat je dit eens probeert

Leg je hand in Zijn hand
En je komt er doorheen
Kom ontspan je maar kind
Je bent niet alleen

Tekst van Greet Jansen-Smit,
aangeleverd door Adrie Niemantsverdriet - Berkman

Voorzichtig weer opstarten……

Velen van u zullen zich afvragen hoe en wanneer we weer bij elkaar kunnen komen in ons vertrouwde kerkje. De ontmoeting, het samenzijn, de persoonlijke aandacht, we missen het enorm.
 
Hoe onze predikant ook zijn best doet om ons elke zondag weer iets te geven om naar (uit) te kijken, op een laptop aan de keukentafel of samen bij een bureau is toch anders dan je zondagse kleren aandoen, de weg naar Zundert opgaan, en binnengaan in ons sfeervolle kerkgebouw, waar het orgel ons verwelkomt, waar we oude bekenden en nieuwe gezichten zien.
 
We weten allemaal waarvoor we het doen, we moeten geen onnodig risico nemen om onszelf of anderen te besmetten, maar we moeten ook door, door met de kerk en door met ons kerkelijk leven.
 
In die context heeft de kerkenraad besloten met een kleine werkgroep een aantal praktische zaken te gaan bekijken en uitwerken, met als doel om binnen afzienbare tijd weer, zij het in aangepaste vorm, erediensten te kunnen houden.
De aanpassingen zitten voornamelijk in zaken als : er is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar, er kan geen samenzang zijn en ook na de dienst moeten we op gepaste afstand van elkaar blijven. Vooraf aanmelden is niet te vermijden, als we het aantal bezoekers willen kunnen beheersen.
Dit alles meewegende willen we zoals het er nu naar uitziet op 26 juli een soort “proefdienst”  houden met een kleine groep mensen, om uit te testen hoe de voorstellen en maatregelen in de praktijk uitwerken.  Na nog een proef op de volgende zondag, 2 augustus hopen we dan daarna zo ver te zijn, dat we kunnen gaan denken aan een wekelijkse dienst.
U wordt uiteraard op de hoogte gesteld van de vorderingen en de manier waarop een en ander geregeld gaat worden.
Deze zogenaamde Proefdiensten zullen in ieder geval met een camera worden opgenomen, en de opname zal na afloop op onze website worden geplaatst, tijdens de dienst kunt u alvast meeluisteren via www.kerkomroep.nl
 
Tot zover voor nu, de werkgroep (bestaande uit Edmund Prawoto, Henk Niemantsverdriet, Sonja Koevoet,Stella ‘t Hart en Hans Breedveld) is deze week aan de slag gegaan. wilt u hier meer over weten kunt u informeren bij Sonja Koevoet of Hans Breedveld.
 
Met vriendelijke groet,
Adrie Niemantsverdriet-Berkman

Voorzitter kerkenraad

Vele jaren is Adrie Niemantsverdriet voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zundert. Kort geleden heeft zij echter een functie aanvaard bij de burgerlijke Gemeente Zundert. Zij heeft te kennen gegeven dat zij om die reden het voorzitterschap van de kerkenraad moet neerleggen. Hans Schep is bereid gevonden het voorzitterschap in de toekomst op zich te willen nemen. Daar zijn we als gemeente heel blij mee. En Adrie wensen we alle goeds in haar nieuwe functie bij de gemeente.

Moment van Woord en Gebed op de website

A.s. zondag zal er weer een presentatie zijn, een moment van Woord en Gebed. Deze presentatie vind u op de website van onze kerk (www.pk-zundert.nl). U kunt daar klikken op de link voor deze presentatie, vervolgens is deze te bekijken en te beluisteren. Opdat u een indruk krijgt van wat er in de presentatie is opgenomen volgt hieronder een verkort overzicht van de inhoud.

Presentatie zondag 21 juni

 • lied 139
 • lezing: 1 Johannes 4, 7 t/m 16
 • lied 885
 • woorden ter overweging
 • lied ‘Leef met volle teugen’, Kinga Ban en Elbert Snel
 • persoonlijke groet
 • gebeden
 • Onze Vader / Elise Mannah
 • Lied 839
 • zegen

Werkzaamheden aan de kerk

Binnenkort (voor de bouwvak) wordt er een grote reparatie aan de voorgevel van ons kerkje gedaan. Het belangrijke herstel zal niet zichtbaar zijn vanaf de straat omdat het hier gaat om een binnenmuur van de kopgevel van Goghkerkje op de zolder. Voorbereidend aan het schilderwerk dat in 2018 gepland was in onze kerk gingen Jan Neleman en Henk Niemantsverdriet op zolder vanaf de bovenkant het
plafond reinigen van gruis en stof. Het was hun toen ook opgevallen dat diverse stenen van de binnenmuur in de topgevel aan het verpulveren zijn en stelden hier vragen over.

De binnenmuur is de draagmuur voor de kapconstructie daar de houten gordingen uiteindelijk op deze muur rusten. De muur heeft dus een belangrijke functie. De Monumentwacht werd er nogmaals bij gehaald maar deze kwam niet direct met een plausibel advies omdat het onduidelijk was wat nu de oorzaak is van het verpulveren van diverse stenen.

Uiteindelijk zijn we bij bouwbedrijf Balemans BV uit Rijsbergen terecht gekomen. Dit is een “Erkend Restauratie Bouwbedrijf” die meerdere
monumenten heeft gerestaureerd. Na diverse inspecties is de conclusie dat er voor het binnen metselwerk niet de beste kwaliteit stenen zijn toegepast. Het is dan ook zogenaamd vuil metselwerk wat inhoud dat het geen zichtwerk betreft. Er zitten goede harde stenen in de muur maar ook zachte en met name deze stenen vallen uit elkaar.

Het plan van aanpak is om deze zachte stenen eruit te halen en te vervangen door nieuwe harde stenen. Dit is een redelijke intensieve en kostbare klus. Omdat onze kerk een rijksmonument is zijn wij verplicht de restauratie zo verantwoordelijk mogelijk te laten uitvoeren. Bouwbedrijf Balemans heeft hiervoor een prijs afgegeven en opdracht gekregen. De planning is nu om dit in juli uit te voeren. Voor de bereikbaarheid komt er aan de achtergevel een steiger te staan. Dit is het enige wat zichtbaar is van de restauratie en is de overlast beperkt daar er geen werkzaamheden in de kerk zelf plaats vinden maar alleen op de zolder.

Vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters

Pastoraat

We roepen op om naar elkaar te blijven omzien en voor elkaar te bidden. Het ‘bezoekwerk’ zal ook de komende tijd zoveel mogelijk ‘telefonisch’ gedaan worden. We willen vanuit zorg om en voor elkaar zo weinig mogelijk risico lopen van besmetting. We hopen op uw en jouw begrip hiervoor. Neem bij behoefte aan een gesprek of contact gerust telefonisch contact met elkaar of met ons (uw contactpersoon, ouderling, predikant) op!

Tenslotte…

Namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u allen!
André Vlieger

Consternatie

Afgelopen week moesten wij onverwachts ons huis uit en werden we evenals andere bewoners in onze straat geëvacueerd. Brabant Water was bezig met het vervangen van de waterleidingen in onze straat, totdat er precies voor onze deur een gasleiding werd geraakt. De politie en de brandweer moesten er aan te pas komen. Dat gaf heel wat consternatie. Gelukkig is alles weer goed gekomen en hersteld, maar het was toch een vreemde gewaarwording. (AV)

 

Beste gemeenteleden,

Hoewel de versoepelingen van de maatregelen rond het coronavirus langzamerhand zichtbaar en voelbaar worden, blijft de oproep om voorzichtig te zijn, onverminderd van kracht. Dat geldt ook in de kerk en voor alle kerkelijke gemeentes. Overal wordt nagedacht over de mogelijkheid om vanaf enig moment weer te starten met diensten. In principe vanaf 1 juni met maximaal 30 mensen, en vanaf 1 juli met maximaal 100 mensen. Maar dat kan niet zo maar. Elke kerkelijke gemeente moet een gebruiksplan uitwerken voor de ruimtes die zij heeft. Daaruit moet - de voorschriften van het protocol van de landelijke kerk in acht nemend - blijken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, en wanneer welke activiteiten misschien voorzichtig kunnen worden opgepakt. Dat moet dus wel maatwerk zijn, want geen enkele kerkelijke gemeente en geen kerkgebouw is hetzelfde. Ook onze gemeente werkt zo’n plan uit. U hoort daar op korte termijn meer van.

In dit alles blijft de oproep om voorzichtig te zijn van kracht. Wij willen ons voor alles laten leiden door de zorg om elkaar. Wij zijn voor elkaar verantwoordelijk. Onze gemeente kent veel kwetsbare mensen in risicogroepen. We willen met elkaar zo weinig mogelijk risico lopen dat er met iemand wat gebeurt. Dat neemt niet weg dat velen van ons kerkje missen, met alles wat daar bij komt: het koffiedrinken, de contacten, even een gesprekje na de dienst enz. We zien uit naar het moment dat we weer zullen zien het vertrouwde kerkje.

Een collega schreef een gedicht naar aanleiding van het gevoel dat mensen hebben als ze een tijd kerk en kerkgang moeten missen. Niet alle details zijn van toepassing op onze kerk, maar het gevoel wel, daarom wil ik het graag met u delen:

Voor een kerkgebouw van 158 jaar
dat tijdens de Corona-crisis leegstond

Het hoge, smalle spreekgestoelte
Geroezemoes tijdens de collecte
Het orgel met de gouden engelen
Kindervoetjes bij het kindermoment
Het zilveren doopvont
Kerkbanken, bezet tot op de laatste plek
Ik mis je, oudje
De glanzende kroonluchters
die perfect op de verkeerde plek hangen
De tocht in je nek
op een heldere ochtend in de herfst
De scheuren in de wand
vaak gerepareerd, toch weer stuk
Ik mis je, oudje
Je hoorde ons zingen uit volle borst
je rook ons pepermunt
je zag onze tranen
je voelde ons geluk
je open deuren als open armen
je muren die ons omhelsden
Ik mis je, oudje
158 jaar oud
18000 kerkdiensten
en nu ben je stil
en leeg
en wij ook
Ik mis je, oudje

Pastoralia

Deze dagen gaan de felicitaties naar Mevr. F. Ridder -Noordanus, Lovensdijkstraat 7 B12, 4818 AJ Breda (zij is/was jarig op 6 juni) en naar Mevr. N.G. van Nes – Bos, Achtmaalseweg 108, 4881 VN Zundert (zij is jarig op 13 juni). Van harte gefeliciteerd!

Moment van Woord en Gebed op de website

A.s. zondag zal er weer een presentatie zijn, een moment van Woord en Gebed. Deze presentatie vind u op de website van onze kerk (www.pk-zundert.nl). U kunt daar klikken op de link voor deze presentatie, vervolgens is deze te bekijken en te beluisteren. Opdat u een indruk krijgt van wat er in de presentatie is opgenomen volgt hieronder een verkort overzicht van de inhoud.

Presentatie zondag 7 juni:

 • lied 220
 • gedicht/gebed door Janny van Malsen
 • verhaal voor de kinderen door Marjo de Ruiter
 • kinderlied (‘we doen het samen’, van Marcel en Lydia Zimmer)
 • lezing uit Johannes 3, 1 t/m 8 en woorden ter overweging
 • Lied 675, 1
 • Lied ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam’ (Lied 70/Opwekking)

Pastoraat

We roepen op om naar elkaar te blijven omzien en voor elkaar te bidden. Het ‘bezoekwerk’ zal ook de komende tijd zoveel mogelijk ‘telefonisch’ gedaan worden. We willen vanuit zorg om en voor elkaar zo weinig mogelijk risico lopen van besmetting. We hopen op uw en jouw begrip hiervoor. Neem bij behoefte aan een gesprek of contact gerust telefonisch contact met elkaar of met ons (uw contactpersoon, ouderling, predikant) op!

Geslaagden gefeliciteerd!

Alle jongeren die afgelopen week officieel geslaagd zijn, van harte gefeliciteerd! Ondanks
dat alles zo heel anders loopt dan we normaal gesproken verwachten, hopen we toch dat jullie op een goede manier je school hebben kunnen afronden. Ieder heeft zo zijn eigen
toekomstplannen na de diploma uitreiking.
Misschien een tussenjaar, misschien werken, of een vervolgstudie. Wat je ook gaat doen, veel sterkte en vooral veel plezier en goede moed voor wat je gaat doen!

Tenslotte…

Namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u allen!
André Vlieger

© 2020 - Protestantse Kerk Zundert
Zundert, van Goghkerkje
Vincent van Gogplein 1
4881 DG Zundert
09-08-2020 09:49 Luister
02-08-2020 09:45 Luister
26-07-2020 09:59 Luister
01-05-2020 13:46 Luister
08-03-2020 16:58 Luister
08-03-2020 15:52 Luister
08-03-2020 09:52 Luister
01-03-2020 09:52 Luister
23-02-2020 10:25 Luister
23-02-2020 09:48 Luister