• Kerkdienst iedere zondag van 10:00 tot 11:00

Weekbrief 12 juli 2020

Beste mensen,

Een paar keer heeft u de nieuwsbrief moeten missen. Maar nu kunt u hem weer lezen met als belangrijkste nieuws de kernafspraken van het gebruiksplan van onze kerk de komende tijd. Graag wijs ik u misschien ten overvloede op de videopresentatie van komende zondag.

Deze ziet er in grote lijnen als volgt uit:
- Lied ‘Vincent’ (Don Mclean)
- Lied ‘Ken je mij’(bewerking van psalm 139, gezongen door Trijntje Oosterhuis)
- lezing: Matteüs 13, 1 t/m 90, 8 en woorden ter overweging
- Lied 650 (orgelbgl. Piet Guis)
- zegen St. Patrick
- Lied 416 (orgelbgl. Piet Guis)

Namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u allen! André Vlieger

Opstart kerkdiensten in ons kerkje

Na maanden waarin wij geen kerkdiensten konden houden door de veiligheidsmaatregelen rond het Covid-19 virus kunnen wij u melden dat we vanaf 26 juli weer kunnen samenko-men. De eerste twee keer zien wij als pilot en willen wij de toegepaste regels graag na af-loop van de dienst met u evalueren.
De afgelopen weken is er een werkgroep samengekomen die een gebruiksplan voor onze kerk heeft geschreven waarbij rekening is gehouden met de beperkte ruimte binnen onze kerk en de richtlijnen die de PKN hiervoor heeft gegeven. Dit alles om als kerk onze verantwoordelijkheid te nemen voor terugdringing van de verspreiding van het coronavirus en de bescherming van kwets-baren in onze kerkgemeente.

Wat gaat er veranderen
Naast de voorganger, de organist, 1 gastheer, 1 koster en de kerkenraadsleden is er plaats voor 27 kerkbezoekers. We zijn hierbij uitgegaan van de optimale bezetting van 10 echtparen en zeven mensen alleen. Als er meer aanmeldingen zijn van mensen die alleen willen komen verlaagd dat het totaalaantal bezoekers. Ook kunnen we besluiten maar één kerkenraadslid dienst te laten doen zodat er een of twee bezoekers meer aanwezig kunnen zijn. (Meer gezinsleden per bankje verhoogd het aantal bezoekers)

Om te zorgen dat niemand voor de kerkdienst weggestuurd hoeft te worden, wordt u verzocht zich in de week voor de dienst aan te melden.
Voor de binnenkomst wacht iedereen buiten (met inachtneming van de 1,5 meter) tot de gast-heer/vrouw u vraagt binnen te komen. Neem dus bij regen een paraplu mee! We gebruiken alleen de hoofdingang.
Bij binnenkomst wordt naar uw gezondheid gevraagd en er staat ook desinfecterend middel bij de ingang. De gastheer/vrouw zal u een plaats aanwijzen, waarbij de plaatsen ingevuld worden van voor naar achter.
Het voorbedenboek wordt niet gebruikt, maar u wordt verzocht uw voorbede van tevoren op een briefje te schrijven en aan de gastheer/vrouw te geven. Deze zal ervoor zorgen dat het briefje bij de lessenaar komt te liggen.

Tijdens de dienst blijft eenieder zoveel mogelijk op de aangewezen plaats zitten. Helaas is samen-zang nog niet toegestaan. Tijdens de dienst zal er niet gecollecteerd worden, maar plaatsen we een collectebus bij de uitgang.

Na de samenkomst verlaat een ieder de kerk per bank. De achterste bank eerst en de voorste bank als laatste. De gastheer/vrouw ziet hierop toe.
Er wordt ook geen handen geschud en iedereen wordt verzocht om buiten niet met elkaar te blij-ven praten om opstoppingen te voorkomen. Er zal voorlopig ook geen koffiedrinken zijn.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe en bij de ingang van de kerk komt een paraplu-bak te staan. Het toiletgebruik beperken we tot een minimum, maar het toilet is wel beschikbaar. Kindernevendienst kan gewoon doorgang vinden.

Aanmelden voor de dienst kan op maandag t/m donderdag voorafgaande aan de dienst:
Telefoonnummer: 06 208 04 405
WhatsApp: 06 208 04 405
E-mail:

SVP doorgeven als u graag bij de muur wilt zitten i.v.m. de ringleiding.

In principe worden de eerste aanvragen gehonoreerd. Indien er meer aanmeldingen zijn dan zit-plaatsen worden op vrijdag deze mensen hierover geïnformeerd. Indien gewenst komen ze dan als eerste op de lijst voor de volgende zondagsdienst.

De kerkdienst is voor de thuisblijvers te beluisteren via de kerkomroep via onze website: www.pk-zundert.nl of www.kerkomroep.nl . Ook proberen we video opnamen van de kerkdienst te maken en zullen deze na de dienst op de website plaatsen zoals u bij de video-overdenkingen, de afgelo-pen maanden, gewend bent geweest.

Wij hopen u allen weer regelmatig te ontmoeten, maar hebben er ook begrip voor als u het risico voor uw gezondheid te groot vindt. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met Hans Breedveld of Sonja Koevoet .

Vriendelijke groet,
Namens de werkgroep
Hans Breedveld

© 2020 - Protestantse Kerk Zundert
Zundert, van Goghkerkje
Vincent van Gogplein 1
4881 DG Zundert
09-08-2020 09:49 Luister
02-08-2020 09:45 Luister
26-07-2020 09:59 Luister
01-05-2020 13:46 Luister
08-03-2020 16:58 Luister
08-03-2020 15:52 Luister
08-03-2020 09:52 Luister
01-03-2020 09:52 Luister
23-02-2020 10:25 Luister
23-02-2020 09:48 Luister